کتاب‌ها

کتاب الکترونیکی پرورش مهارت‌های اساسی در کودکان

بچه های امروز معمولاً شرایط بسیار بهتری نسبت به کودکان گذشته تجربه می کنند. اونا از امکانات بیشتر و با کیفیت تری برخوردارند و بیشتر هم مورد توجه والدین قرار می گیرند؛ اما با وجود این، تعداد زیادی از همین بچه ها مهارتهای لازم رو برای ورود به مدرسه...